Менеджмент

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”

Предмет діяльності: організація виробництва малого підприємства

Кваліфікація: організатор виробництва

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: 2 роки на базі повної загальної середньої освіти

Виробничі підприємства визначають промисловий потенціал народного господарства і безупинно змінюються в міру розвитку продуктивних сил і поглиблення виробничих відносин. На кожному етапі розвитку економіки переважне поширення одержують ті або інші типи виробничих організацій. У народному господарстві відбувається безупинне удосконалювання чинних організаційних структур управління і пошук нових, більш раціональних форм організації управління. Пізнання закономірностей і теоретичне пояснення цих процесів мають велике значення для підвищення ефективності промислового виробництва.

Організаційна структура управління – це форма поділу праці, що закріплює певні функції управління за відповідними структурними підрозділами апарату управління.

Менеджмент – термін, що сьогодні тісно увійшов до нашого словникового запасу і є складовою процесу управління, яка забезпечує координацію дій персоналу підприємства (організації) на всіх його рівнях з раціонального використання ним наявних ресурсів із застосуванням наукового підходу, психологічних та етичних норм керівництва.

Отже, менеджмент – це система управління, що містить сукупність принципів, методів, засобів і форм, розроблених і застосованих з метою підвищення ефективності виробництва та збільшення попиту, це процес активного впливу керівника на організацію з метою найбільш вигідного пристосування її умов до мінливого соціально-економічного середовища.

Основне в управлінні – ставити перед собою цілі, які б відповідали інтересам підприємства. Значення менеджменту полягає у тому, що він об’єднує капітал та співробітників фірми (організації, підприємства, установи).

Фаховий молодший бакалавр (фахівець з виробничого менеджменту) готується для цілеспрямованої організаційно-управлінської діяльності в підрозділах та на підприємствах виробничого та невиробничого напрямку всіх форм власності.

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності здійснює оперативне управління первинним виробничим підрозділом (бригада, зміна, дільниця) і повинен бути готовим до первинних видів діяльності, які виділяються у відповідності до їх призначення і місця в системі управління (планування, організація, аналіз і контроль, маркетинг, мотивація). На первинних посадах низового управлінського персоналу фахівець з організації виробництва вирішує конкретні проблеми в реалізації технологічних, соціально-виробничих і соціально-побутових задач.

Випускник спеціальності здатен займати такі посади:
 • керівник малого підприємства;
 • менеджер;
 • фахівець у галузі управління;
 • помічник керівника виробничого підрозділу;
 • помічник керівника основного підрозділу;
 • помічник керівника малого підприємства без апарату управління;
 • інспектор з контролю за виконанням доручень;
 • диспетчер виробництва;
 • майстер виробничої дільниці;
 • технік з підготовки виробництва;
 • технік з праці;
 • референт з основної діяльності;
 • організатор з персоналу;
 • інспектор з кадрів;
 • агент із зайнятості і трудових контрактів;
 • диспетчер із випуску готової продукції;
 • агент із постачання;
 • секретар адміністративних органів.

Фаховий молодший бакалавр повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку; вміти самостійно здобувати нові знання, контролювати та коректувати зроблене, мати високі моральні якості; сприяти підвищенню продуктивності праці, додержуватись режиму заощадження, виконувати правила охорони навколишнього середовища.

Зміст діяльності фахівця:
 • розробка напрямків розвитку підприємства та нормативів оперативно-календарного планування виробництва;
 • розробка потреби в матеріалах та сировині, трудових ресурсах;
 • розробка річних та оперативних планів виробничо-фінансової діяльності підприємства;
 • організація колективної праці на підприємстві;
 • оперативне регулювання виробничої діяльності підприємства;
 • організація збутової діяльності;
 • організація роботи з кадрами;
 • оперативний контроль процесу виробництва;
 • контроль забезпечення виробництва необхідними виробами, транспортом;
 • робота на комп’ютерній техніці.
Організація виробництва – це:
 • розробка напрямків перспективного розвитку підприємства (підрозділу);
 • розробка нормативів оперативно-календарного планування виробництва;
 • розробка річних та оперативних планів виробничо-фінансової діяльності підрозділу (підприємства);
 • участь у розробці бізнес-плану;
 • розробка заходів щодо запровадження новітніх технологій та поновлення засобів виробництва.
Кваліфікація менеджера дозволяє:
 • проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;
 • брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;
 • приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях;
 • використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.

Під час навчання молодий спеціаліст отримує знання з різних галузей знань, в тому числі суспільних, гуманітарних, природничих, правових, навички роботи на комп’ютерній техніці та з діловими паперами.

Основні профільні дисципліни:

Економіка підприємства – розгляд економічного механізму функціонування підприємства незалежно від форми власності, організації та виду діяльності, управління його ресурсами, потенціалом та кінцевими економічними результатами роботи в ринкових умовах.

Фінанси підприємства – вивчення фінансової діяльності, системи оподаткування, фінансових ресурсів, кредитування системи грошових розрахунків підприємства.

Технологія виробництва – визначення технологічних процесів економіки, особливостей виробництва, пріоритетних напрямків технологічної модернізації сучасних підприємств.

Техніка й устаткування – вивчення будови і використання необхідної техніки для забезпечення технологічного процесу.

Організація виробництва – вивчення економічних, організаційних і технологічних закономірностей раціональної побудови ведення виробництва і реалізації продукції на підприємствах з різними формами власності.

Комерційне право – розгляд правових, товарно-грошових (майнових) та управлінських відносин між господарюючими суб’єктами, що виникають у сфері комерційної діяльності.

Основи менеджменту – вивчення закономірностей формування, функціонування та розвитку системи управління організацією, управлінських відносин.

Основи маркетингу – вивчення загальних закономірностей розвитку маркетингу в ринкових умовах, формування та функціонування системи маркетингу підприємства.

Трудове право – вивчення правового регулювання трудових відносин.

Діловодство – розгляд закономірностей документування й організації процесу документообігу.

Статистика – вивчення статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, методів статистичного аналізу.

В основу підготовки фахівців покладено:
 • систему стандартів середньої освіти;
 • повну комп’ютеризацію навчального процесу;
 • глибоке вивчення студентами іноземних мов;
 • залучення до навчального процесу висококваліфікованих викладацьких кадрів;
 • застосування прогресивних вітчизняних технологій навчання;
 • створення необхідних умов для майбутнього працевлаштування.

Здобувши спеціальність менеджера, фахівці можуть правильно зорієнтуватись у сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою.

Випускники мають можливість продовжити навчання в Університеті «Україна», починаючи з 3-го курсу програми підготовки бакалавра з напряму підготовки «Менеджмент».